Pergamon’u yeni yürüyüş rehberiyle keşfedin

Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen Bergama Kazısı, ziyaretçilere sadece antik kalıntılar arasında rehberlik etmekle kalmayan, aynı zamanda modern Bergama kentinin tamamını kapsayan  rotalar öneren bir turistik harita oluşturdu. Bu haritanın, insanları bireysel rotaları deneyimlemeye ve Bergama’nın antik çağlardan Bizans ve Osmanlı dönemleri gibi daha yakın dönemlere kadar uzanan zengin kültürel mirasını deneyimlemeye teşvik etmesi amaçlanıyor.

New article explores Holocene geomorphodynamics in a long-term settled mountain catchment in the Pergamon Micro-Region

The article, titled “Mid- to Late Holocene geomorphodynamics in a long-term settled mountain catchment in the Pergamon micro-region, western Turkey,” investigates the impact of climate change and human activity on the rural settlement patterns and geomorphodynamics in the Tekkedere valley during the last 6000 years. It is the first detailed study to address this issue using alluvial sediments from a long-term settled valley in the hinterland of Pergamon, a major ancient city in western Turkey.

The Largest Theater in Ancient Asia Minor Rediscovered

The Theater in the lower city of Pergamon was part of a group of large buildings erected during the Roman Imperial period. It was partly excavated in the mid-20th century, but a complete study of its architecture was still pending. Recently, a Turkish-German team conducted systematic investigations, resulting in new insights into the building’s construction phases. Moreover, the research revealed that it is the largest ancient theater in Asia Minor, reflecting the competition between the cities of Ephesus, Smyrna and Pergamon. Its ground plan has been integrated into the Pergamon Digital Map, which will soon be released in version 1.2.

Küçük Asya’daki En Büyük Tiyatro Yeniden Keşfedildi

Pergamon aşağı kentte yer alan Tiyatro, Roma İmparatorluk Dönemi’nde inşa edilmiş büyük bir yapı grubunun parçasıdır. 20. yüzyılın ortalarında kısmen kazılmış olmasına karşın yapının mimarisine ilişkin kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmemişti. Yakın bir zaman önce, Türk ve Alman üyelerden oluşan ekipçe yürütülen sistematik araştırmalar sonucunda, Tiyatro’nun inşaat aşamalarına ilişkin yeni bilgiler de elde edilmiştir. Bu çalışma ayrıca, Tiyatro’nun Küçük Asya’daki en büyük antik tiyatro olduğunu ortaya koymuştur. Bu durum Efes, Smyrna ve Bergama şehirleri arasındaki rekabetin ortaya çıkan bir yansımasıdır. Yapıya ait oluşturulan yeni plan, 1.2 sürümünde yayınlanacak olan Pergamon Dijital Haritası’na entegre edilmiştir.

Unexplored Pergamon: New Insights into the Late Antique and Early Byzantine City

The settlement history and urban development of Pergamon are characterized by several phases of expansion, but also decline of the city, which repeatedly changed its character over time. After a history of about 250 years as a fortified Hellenistic residential city, Pergamon did not fundamentally change its face until the Roman Imperial period. In the course of the 1st century, Pergamon increasingly expanded beyond the city fortifications on the alluvial fan of the Selinus river

Keşfedilmemiş Pergamon: Geç Antik Çağ ve Erken Bizans Kentine Dair Yeni Bilgiler

Pergamon antik kentinin yerleşim tarihi ve kentsel gelişimi, farklı büyüme evreleri ile karakterize edilse de; içinden geçtiği gerileme dönemleri de zaman içinde kentin karakterini defalarca değiştirmiştir. Müstahkem bir Helenistik kenti olarak geçirdiği yaklaşık 250 yıllık bir geçmişin ardından Pergamon, Roma İmparatorluk Dönemi’ne kadar çehresini temel anlamda degiştirmemiştir.  M.S I. yüzyıl boyunca Pergamon, kent surlarının ötesine doğru Hellenistik yerleşim ile kent tepesinin eteklerindeki Selinus Nehri’nin alüvyon birikintisi üzerinde giderek genişlemiştir