Chipped stones usually make up the majority of finds at Stone Age sites and are typically used to reconstruct past daily life activities. They are also suitable for relative dating (e.g. dating a site on the basis of a typical find from a certain period). Therefore, the analysis of chipped stones is always very important, and today we want to introduce you to our team working on these finds from Göbekli Tepe. In addition, we will post more on chipped stones in the coming days.

Jonas Breuers studied Archaeology in Bochum and Cologne and started to work in the Göbekli Tepe Project in late 2016. His research focuses on technological, typological and statistical analysis of Neolithic lithic assemblages (flint, obsidian and similar raw materials). Additionally, he is interested in Palaeolithic lithic assemblages, raw material sourcing and exchange networks. In the frame of the Göbekli Tepe Project he is responsible for the analysis of the chipped stone artefacts on which he wrote his PhD.

Thore Hübert studied history and archaeology (prehistoric and protohistoric) at the University of Cologne from 2012 to 2020. He furthermore studied at the Universitetet i Oslo in Norway as an exchange student for half a year in 2017. His master thesis in archaeology was about the lithic artefacts and ceramics of a late Neolithic site in the Lower Rhine Embayment. Since 2020, he is part of the Göbekli Tepe project and also works on the lithic assemblages of the site. His research interests are the analysis and interpretation of lithic tool kits on indications about activities and activity patterns.

Jonas Breuers Bochum ve Köln’de arkeoloji eğitimi aldı ve 2016 yılında Göbekli Tepe Projesi’nde çalışmaya başladı. Jonas, araştırmalarında Neolitik dönem litik buluntu gruplarının (çakmaktaşı, obsidyen ve benzeri hammaddeler) teknolojik, tipolojik ve istatistiksel olarak incelenmesine odaklanmaktadır. Bunların yanı sıra Paleolitik taş buluntu grupları, hammadde kaynakları ve alışveriş ve takas ağlarıyla da ilgilenmektedir. Jonas, Göbekli Tepe Projesi çerçevesinde litik buluntuların incelenmesinden sorumludur ve doktora tezini bu buluntular üzerine yazmaktadır

Thore Hübert 2012-2020 yıllarında Köln Üniversitesi’nde tarih ve arkeoloji (tarihöncesi ve protohistorya) eğitimi aldı. Norveç’teki Oslo Üniversitesi’nde 2017 yılında yarım dönem değişim öğrencisi olarak bulundu. Arkeoloji alanında yaptığı yüksek lisans tezi Aşağı Ren Körfezi’ndeki bir geç Neolitik yerleşmenin litik ve çanak çömlek buluntuları üzerindeydi. 2020 yılından bu yana Göbekli Tepe projesinin bir parçasıdır ve Jonas Breuers ile bu yerleşmenin litik aletleri üzerine çalışmaktadır. Hübert’in araştırma alanları aktivite ve aktivite örüntülerinin göstergeleri üzerine litik aletlerin incelenmesi ve yorumlanmasıdır.